top of page

PRIBAZITATE POLITIKA / POLÍTICA DE PRIVACIDAD

[EUS] (más abajo en castellano)

1. DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA
Datuen tratamenduaren arduraduna KABUENA BASERRIA da (NAN: 72571836-M; helbidea: Udala Auzoa Kabuena Baserria 15 - Arrasate/Mondragón).

Jakinarazten dizugu webgunearen bidez edo beste bitarteko bat erabiliz lortutako zure datu pertsonalak gure fitxategietan tratatuko direla, era automatizatuan nahiz automatizatu gabean.

Kontrakorik adierazi ezean, ulertuko dugu zure datuak ez direla aldatu, edozein aldaketa izanez gero guri jakinarazteko konpromisoa hartzen duzula, eta zure baimena dugula datuok aipatutako helburuetarako erabiltzeko.

Jakinarazten dizugu zure datuen tratamendua bidezkoa, zintzoa, gardena, egokia, mugatua, zorrotza eta eguneratua izango dela. Horregatik, agintzen dugu arrazoizko neurri guztiak hartuko ditugula datuak okerrak direnean horiek luzamendurik gabe ezabatzeko edo zuzentzeko.

2. XEDEA
Fitxategien xedea da egindako eskaerak kudeatzea eta horiei erantzutea, bai eta gure helburu sozialari dagozkion berezko jarduerak egitea ere. KABUENA BASERRIAK haragia saltzen du.

Datuak erregistratzearen helburua, halaber, ematen ditugun zerbitzuen artean zure interesekoa izan daitekeenari buruzko informazioa bidaltzea da, mugikorra edo korreo elektronikoz baliatuz; horrez gain, bezeroarekiko harreman oro amaitzean, zure datuak gorde ahal izango ditugu, legezko betebeharrak bete ahal izateko.

3. LEGITIMAZIOA
Datuen tratamendurako, oinarri juridiko hauek dira: lehenengo aldiz edozein informazio-eskaera egiterakoan interesdunari eskatzen zaion baimena.

4. DATUAK GORDETZEKO EPEAK
Interesdunak emandako datuak gorde egingo dira interesdunak datu horiek ezabatzeko eskatu arte, bai eta legezko aginduak betetzeko behar-beharrezkoa den aldian ere.

Interesdunak bere datuak ezabatzeko eskaera egiten duenean, lehenbizi datu horiek blokeatu egingo dira, eta, gero, gure fitxategietatik deuseztatuko dira, edo emandako datu pertsonal horien informazioa jasotzen den euskarrietako datu horiek titularrari itzuliko zaizkio, kasuan-kasuan dagokiona; ezingo dira, inola ere, datu pertsonalen informazio horren kopiak gorde.

5. DATUAK HIRUGARRENEI JAKINARAZTEA
Zure datu pertsonalak hirugarrenei jakinaraztea baimentzeko edo ukatzeko eskubidea duzu. Datuak ez zaizkie hirugarrenei lagako, legeak horretara behartzen duenean edo zuk berariaz baimentzen duzunean izan ezik.

Datuen hartzaile guztiekin kontratu bidezko harreman bat egingo da; bertan jasoko dira datuak babesteko politikak, egungo araudian zehazten direnak, datuen pribatutasuna eta konfidentzialtasuna bermatu dadin.

6. ESKUBIDEAK
Indarrean den datuak babesteko legediak aitortzen dizkizun eskubideen arabera, noiznahi erabil ditzakezu sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak, baita datuen portabilitatea eta tratamendua mugatzeko eskubideak ere; horretarako, eskaera egin behar duzu, hurrengo posta-helbidera idatzia bidaliz kabuenabaserria@gmail.com.

Horrez gain, ustez gero gure politika ez dugula behar bezala bete, erreklamazio bat aurkez dezakezu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian.

7. BABESA
Zure datu pertsonalak babesteko konpromisoa hartzen dugu, horretarako neurri tekniko eta antolakuntza-neurri egokiak hartuta. Nolanahi ere, ez dago guztiz segurua den sistemarik; beraz, datuen segurtasuna babesteko gure politikak hobetuz eta eguneratuz jarraitzen dugu.

[CAST]

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS
El Responsable del tratamiento de los datos es de KABUENA BASERRIA con DNI: 72571836-M, y dirección Udala Auzoa Kabuena Baserria 15 - Arrasate/Mondragón.

Te informamos que tus datos de carácter personal recogidos a través del sitio web o por cualquier otro medio, serán objeto de tratamiento, automatizado o no, en nuestros ficheros.

Mientras no nos comuniques lo contrario, entenderemos que tus datos no han sido modificados, que te comprometes a notificarnos cualquier variación y que tenemos tu consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas.

Se te informa que tus datos se van a tratar de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que nos comprometemos a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.

2. FINALIDAD
La finalidad de los ficheros es gestionar las peticiones formuladas y contestar las mismas, así como la realización de las actividades propias de nuestro objeto social. Las actividades de Kabuena Baserria es la venta de carne.  

Este registro también tiene como finalidad el envío de información por vía telefónica o correo electrónico que podamos considerar de tu interés dentro de los servicios prestados, pudiendo conservar tus datos una vez finalizada toda la relación con el usuario para cumplir obligaciones legales.

3. LEGITIMACIÓN
La base jurídica para el tratamiento está basada en el consentimiento que se solicita cuando solicitas cualquier información por primera vez, o realizas un pedido.

4. PLAZO DE CONSERVACIÓN
Los datos proporcionados se conservarán hasta que el interesado no solicite la supresión de sus datos y durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos legales.

Una vez comunicado por parte del interesado la supresión de sus datos, se procederá a su bloqueo y posterior cancelación en nuestros ficheros o devolución al titular de los datos, según el caso, de los soportes en los que se recoja la información con datos personales facilitada, sin que se admita la conservación de copias de dicha información.

5. COMUNICACIÓN DE DATOS A TERCEROS
Tienes derecho a consentir o impedir la cesión de los datos de carácter personal a terceros. Los datos no se cederán a terceros salvo por obligación legal, o tras recibir tu consentimiento explícito.

Con todos los destinatarios se establecerá una relación contractual donde se recojan las políticas de protección de datos establecidas en la normativa actual, de forma que se garantice la privacidad y la confidencialidad de los mismos.

6. DERECHOS
De acuerdo con los derechos que te confiere la normativa vigente en protección de datos, puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de tus datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo tu petición al siguiente correo electrónico: kabuenabaserria@gmail.com 

También tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si consideras que no hemos cumplido nuestra política.

7. PROTECCIÓN
Nos comprometemos a proteger tus datos personales mediante las medidas técnicas y organizativas adecuadas. No obstante, ningún sistema es completamente seguro, por lo que seguimos mejorando y actualizando nuestras políticas de seguridad de los datos.

bottom of page